Oud-Beijerland, woensdag 6 februari 2013

 

Verslag van de vergadering van de werkgroep Stop A4BK. Gehouden op  5-02-2013

Aanwezig: Hilda, Lily, Ruud, Piet, Wim, Evert, Johan en Bram ( tevens notulist).

Afwezig met kennisgeving: Sander en  Gerrit.

 

1. Bram opent de vergadering.

2. Verslag van 8 januari 2013.

- Tekst goedgekeurd.

- Inhoudelijk. Hilda heeft contact gehad met de advocaat. Komt verder aan de orde bij agendapunt 5.

Hilda deelt mee dat in de definitieve versie van het RVVP de BHWP wel  wordt vermeld als lid van de klankbordgroep.

 3- Persbericht van GroenLinks. Bram zegt dat het eerste persbericht is verstuurd. Ruud laat zien dat het persbericht al is geplaatst in het AD. Het persbericht wordt als “goed”beoordeeld.

4- De e-mail van Annelies van Egmond. Annelies is namens GroenLinks lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Uit het antwoord van Annelies wordt duidelijk dat de verborgen agenda voor de aanleg van de A4-Zuid is, dat deze A4-Zuid een as moet vormen voor een economische ontwikkeling van het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat voor deze ontwikkeling de hele groene en open structuur van dit gebied wordt aangetast wordt op de koop toegenomen.

5- Verder acties.

a- Iedereen gaat donderdag 14 februari naar de inloopavond in Klaaswaal . Iedereen bereidt haar of zijn vragen voor. Iedereen heeft voor zichzelf het thema genoteerd die een leidraad vormt voor de te stellen vragen. Deze vragen gaan in ieder geval naar Piet en Ruud. Piet en Ruud groeperen de vragen, letten ook op overlappingen . Piet en Ruud sturen de verzamelde vragen weer terug aan alle leden, hierdoor wordt duidelijk welke vragen door wie worden gesteld tijdens de inloopavond. Er is ook afgesproken wie met wie meerijdt naar de inloopavond.

b- Formuleren van de zienswijze welke opgestuurd wordt. Hilda en Lily formuleren de zienswijze voor de BHWP. Piet en Ruud formuleren de ziens wijze voor de Stop-werkgroep. Om de zienswijzen op te sturen kan gebruik gemaakt worden van het zienswijze formulier van de SOHW. Als de zienswijzen geformuleerd zijn worden deze naar zoveel mogelijk bewoners van Zoomwijck, Zuidwijk en betrokken bewoners in alle delen van de Hoeksche Waard toegestuurd. De opzet is dat zoveel mogelijk bewoners  deze zienswijzen, welke door hun zijn ondertekend, terug  sturen naar SOHW.  Zienswijzen kunnen worden ingestuurd tot 11-03-2013. Geprobeerd moet worden aan de weet te komen welke mensen een zienswijze tav de A4-zuid hebben ingestuurd.

c- Wij wachten nog even met het inhuren van een advocaat.

d- Hilda vraagt een journalist van het AD aanwezig te zijn op de inloopavond.

e- Bram maakt een verslag van de inloopavond

6- Volgende vergadering, dinsdag 19 februari 20.00 in de manege.