Oud-Beijerland, woensdag 6 maart 2013

 

Verslag van de vergadering van de werkgroep Stop A4BK. Gehouden op  5-03-2013

Aanwezig: Hilda, Lily, Ruud, Piet,  Evert, Sander en Bram ( tevens notulist).

Afwezig met kennisgeving: Wim, Johan en  Gerrit.

 

1. Bram opent de vergadering.

2. Verslag van 5 februari 2013.

- Tekst en inhoudelijk goedgekeurd.

3. Evaluatie RVVP- inloopavond gehouden op  dinsdag 26 februari 2013.

De leden van de Stop-A4BK werkgroep hebben de indruk gekregen dat de inleiders, die een toelichting gaven op het RVVP rapport, de argumenten van de leden van de Stop A4BK werkgroep hebben begrepen. De argumenten kwamen er met name op neer dat in het RVVP rapport de aanleg van de A4-zuid veel te positief wordt benaderd zonder rekening te houden met de nadelen. De leden kregen de indruk dat bij de definitieve versie van het RVVP rapport deze negatieve gevolgen meer naar voren worden gebracht. 

4. Vaststellen zienswijze.

Ruud maakt namens de Stop-A4BK werkgroep de zienswijze. Ruud heeft al een concept gemaakt, allen worden uitgenodigd teksten bij Ruud in te leveren.

De definitieve tekst van de zienswijze wordt ondertekent door de voorzitter Piet van der Stap en de secretaris Ruud Polderman. Als adres van de Stop-A4BK werkgroep wordt het adres van Piet gebuikt. Leden van GroenLinks en van de BHWP zullen met hun handtekening te kennen geven dat zij achter de tekst en inhoud staan van deze zienswijze. Ruud gaat proberen om nog meer belangenorganisaties zover te krijgen dat zij ook hun steun geven aan de zienswijze.  Ruud zorgt ervoor dat de zienswijze vóór 24 maart 2013 bij het SOHW terecht komt.

Uit de zienswijze zullen korte steekhoudende argumenten worden geformuleerd waarom de A4-zuid er niet moet komen. Deze argumenten zullen op de website van de Stop-A4BK werkgroep worden gezet. Bezoekers van de website kunnen deze argumenten ook opsturen naar de SOHW ( Aktie Sander). Sander gaat ook vragen of de e-mailadressen van de bezoekers mogen worden bewaard voor verder  contact.

De BHWP zal zelf ook een zienswijze opstellen.

5. De geformuleerde zienswijzen zullen ook ter hand worden gesteld aan alle politieke fracties in de Hoeksche waard op het moment dat de definitieve tekst van het RVVP rapport wordt vastgesteld. Misschien moet er dan ook een openbare informatieavond worden gehouden.

6. De vader van Sander gaat bekijken op welke manier het bord nog jaren mee kan.

7. Rondvraag, wordt gebruikt om de afspraken nog even te bevestigen

8. Volgende vergadering vrijdag 19 april 20.00 in de manege.