Samenvatting

Ten behoeve van de visievorming over de A4 voor de gemeenten Albrandswaard en Oud-Beijerland wordt in dit rapport de procedure voor de aanleg van een snelweg beschreven en zijn de effecten voor het verkeer en het milieu globaal verkend. Alvorens een standpunt te kunnen bepalen is het nodig:

- de varianten verder te ontwikkelen;

- inzicht te hebben in de gedetailleerde verkeers- en milieueffecten, en;

- inzicht te hebben in andere effecten, zoals inpassing, ecologie, water et cetera.

Over de aanleg van de A4 Zuid zijn geen besluiten genomen en ook het tracé is niet formeel vastgesteld. In dit rapport zijn daarover de nodige aannames gedaan.

 

Procedures A4 Zuid

Om te komen tot een aanleg van een nieuwe snelweg moet, conform de Tracéwet, de tracéprocedure worden doorlopen. De tracéprocedure heeft een aantal fasen: verkenning (waarom?), planstudie (wat en hoe?) en realisatie (wanneer?). De verkenning is gericht op het definiëren van problemen en het benoemen van oplossingsrichtingen. De minimale doorlooptijd van deze fase wordt geschat op 1 à 2 jaar. In het geval van de A4 Zuid wordt de verkenning ingevuld vanuit het project Rotterdam Vooruit. De planstudie is het hart van de tracéprocedure en resulteert in een besluit over de aan te leggen variant. De minimale doorlooptijd van de planstudiefase wordt geschat op 4 jaar, maar een periode van 8 jaar komt bij een dergelijke studie ook vaak voor. Tijdens de realisatiefase wordt het voornemen daadwerkelijk uitgevoerd. Realisatietijd is afhankelijk van de uit te voeren werken.

De procedure rond de A4 Zuid is in de verkenningsfase, dat betekent dat over de aanleg formeel geen besluiten zijn genomen. Feitelijk zijn de aanlegmogelijkheden van de weg echter beperkt.

Lees hier het hele document...